วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางกุสุมา ไชยพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) โดยมี นายวีระวัฒน์ ศรีสม อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้ง นายสุทธิพงษ์ นาควิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ นายชัชพงษ์ เข็มทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 ราย ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ