คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.09.2564
3

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ติดตามการดําเนินงานของที่ ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอส เอ็มอีตามแนวประชารัฐ (แบบเฉพาะราย) ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง และ 2. หจก.ส่องโลกสวย สตูดิโอ&กราฟิก เข้ารับการพัฒนาด้านการตลาด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.09.2564
3

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดย นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบ การ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG แบบบูรณาการ (แบบเฉพาะกลุ่ม) ที่ปรึกษาจากบริษัท อีเอส โกบอล จํากัด จํานวน 1 กิจการ บจก.เมดิฟูดส์(ประเทศไทย) เข้ารับการให้คําแนะนําเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ อําเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.09.2564
3

เวลา ๑๔.๒๒ น. มีตัวแทนชาวบ้าน บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวินัย ไกยะฝาย และผู้แทนชาวบ้าน บ้านซำชมภู หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาววิชุนัย ศิลาศรี มายื่นขอเอกสารในการพิจารณาให้สัมปทานบัตรและที่เกี่ยวข้องในการขอประทานบัตรของ บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และนายธวัชชัย ตันคงจำรัสกุล ในพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับหนังสือ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

30.01.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02